روند معمول برای توان بخشی قلب در دپارتمان توان بخشی قلبیبه زودی ...